ಡಾ. ಬಿ. ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್ಯೋಗಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಮನೋವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಬಿ. ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Was this helpful for you?

আরও পড়ুন